Photo Rating Website
Start wypadek LPG wykres WIG Wyspa Kreta wykup z PKP
Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

aaaapołożnictwoaaaa

Temat: CZAS PRACY
...pracowników może być określony zadaniami. Istota tego systemu polega na samodzielnym kształtowaniu rozkładu czasu pracy przez pracownika, ale pracodawca może wyznaczyć granice czasowe, w których praca powinna być wykonywana. Takie granice znajdowały się w regulaminie pracy, a powód nigdy tych zapisów nie kwestionował. A zatem to istniejąca pomiędzy stronami umowa oraz sposób jej wykonywania przesądziły, że powodowi nie należy się wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych. Wyrok SN z 5.12. 2006 r., II PK 93/06
Źródło: zzpp.ok1.pl/viewtopic.php?t=13Temat: : Obcinanie nadgodzin nauczycielom i kwestie dot. ich pracy
..."niepoważne pytanie" odpowiem jako pierwszy Tobie poważnie. Prawo pracy stanowi, że pracownik może wykonywać pracę w godzinach nadliczbowych tylko w wyjątkowych sytuacjach. Taką sytuacją w szkole jest na przykład choroba jednego z nauczycieli i z tego wynikająca konieczność zastąpienia go. Gdy z "budżetu" godzin wynika, iż będzie ciągły deficyt etatów należy zatrudnić dodatkowych nauczycieli etatowych. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych jest znacznie wyższe niż wynagrodzenie za godziny z pensum. Dlatego nieprawdą jest stwierdzenie, że płaca nauczycieli dodatkowo zatrudnionych "wyniesie dwa razy więcej" - w rzeczywistości będzie dużo niższa niż płaca za godziny nadliczbowe. Czy ktoś musi specjalnie nakazywać stosowanie przepisów prawa i zasad ekonomicznego gospodarowania?
Źródło: forum.dobremiasto.org/viewtopic.php?t=1129


Temat: Trzynastka
...emerytalnych lub rentowych albo innych odpraw pieniężnych, - wynagrodzenia i odszkodowania przysługującego w razie rozwiązania stosunku pracy. PRZYKŁAD - WYSOKOŚĆ TRZYNASTKI Jak ustalić wysokość dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracownika, który przez cały 2007 r. pozostawał w zatrudnieniu i miał wypłacone następujące elementy pensji: - płaca zasadnicza - 45 420 zł, - miesięczne premie regulaminowe - 9350 zł, - wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych - 1650 zł, - wynagrodzenie chorobowe za 33 dni zwolnienia lekarskiego - 1084,71 zł, - zasiłek chorobowy za pięć dni zwolnienia lekarskiego - 164,35 zł, - wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego - 3363,65 zł, - wynagrodzenie z art. 188 k.p. - 346,25 zł. 1. Ustalamy uprawnienia Pracownik przez cały 2007 rok pozostawał w zatrudnieniu. Tylko przez 38 dni przebywał na zwolnieniu...
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=1828


Temat: Sposoby rozliczania ślubów
...pracy - 1 godzina m) przygotowanie parafian do wspólnego śpiewu (np.6 prób po 10 min.) - 1 godzina 3. Do czasu pracy organisty można zaliczyć także: a) akompaniowanie zespołom muzycznym b) organizowanie koncertów w parafii c) animację życia muzycznego w parafii 4. W indywidualnych przypadkach strony, umową, mogą postanowić inaczej. 5. Pracę organisty ponad etat uważa się jako pracę w godzinach nadliczbowych. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych obliczane będzie proporcjonalnie do stawki pracy godzinowej na pełnym etacie. 6. Wysokość stawki godzinowej określać będzie umowa między kościelną osobą prawną a organistą, biorąca pod uwagę miejscowy zwyczaj i możliwości finansowe parafii. 7. Na wysokość wynagrodzenia wpływ mają: staż pracy i wykształcenie. A) Po przepracowaniu: a) trzech lat...
Źródło: organy.com.pl/forum/viewtopic.php?t=2782


Temat: SN o naszej pracy w godz. nadliczbowych
...zasady sprawiedliwości społecznej" to nie może być zgodny z tym artykułem zapis ustawy, który dyskryminuje dwie grupy zawodowe: sędziów i prokuratorów co do czasu pracy. Nie znam innych grup zawodowych, które: po pierwsze, pozostając w stosunku pracy i będąc podporządkowanymi poleceniom pracodawcy mają obowiązek pracy w limitach określonych jedynie długością trwania doby/tygodnia/miesiąca; po drugie, nie należy im się wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych. Jest to chyba ewenement na skalę europejską, naruszający także międzynarodowe pakty co do przestrzegania praw człowieka.
Źródło: sedziowie.kei.pl/phpBB2/viewtopic.php?t=2254


Temat: Sposoby rekompensaty pracy w godzinach nadliczbowych
...Praca w godzinach nadliczbowych może być rekompensowana dodatkiem do wynagrodzenia albo czasem wolnym. Ostateczna decyzja o formie rekompensaty należy do pracodawcy. Można zapłacić dodatek... Dodatek do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych z tytułu przekroczenia dobowej normy czasu pracy lub przedłużonego dobowego wymiaru czasu pracy ponad 8 godzin przysługuje za każdą godzinę w wysokości: 1) 100% wynagrodzenia - za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających: * w nocy, * w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, * w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, 2) 50%
Źródło: guardia.pl/forum/viewtopic.php?t=5262


Temat: SN o naszej pracy w godz. nadliczbowych
...w art. 151 (1) k.p. (por. K. Rączka "Systemy czasu pracy w znowelizowanym kodeksie pracy", PiZS 2004, nr 1, s. 13; B. Bury "Praca w godzinach nadliczbowych", CHBeck, Warszawa 2007, s. 53). Wadliwość może wynikać z nadmiaru przydzielonych zadań, ich skomplikowanego charakteru lub rozległej tematyki. Również w orzecznictwie SN przyjmuje się, że nazwanie czasu pracy "zadaniowym" nie wyłącza stosowania przepisów o wynagrodzeniu za pracę w godzinach nadliczbowych (por. np. wyrok SN z 4 sierpnia 1999 r., I PKN 181/99, OSNIAPiUS 2000, nr 22, poz. 810). Warto zwrócić uwagę na aspekt dowodowy. Zgodnie z ustalonym kierunkiem orzecznictwa, w razie stosowania systemu zadaniowego czasu pracy, pracodawca powinien wykazać, że powierzył pracownikowi zadanie możliwe do wykonania w czasie wynikającym z norm określonych w art. 129 k.p. (por. wyrok SN z 15 marca 2006 r., II...
Źródło: sedziowie.kei.pl/phpBB2/viewtopic.php?t=2254


Temat: Młody pracownik
...pracy wskutek choroby. Przysługuje ona w częściach równych wszystkim uprawnionym członkom rodziny, z tym, że jeżeli po zmarłym pracowniku pozostał tylko jeden członek rodziny uprawniony do odprawy pośmiertnej, przysługuje mu odprawa w wysokości połowy kwoty obliczanej na powyżej określonych zasadach. Ponadto za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia , pracownikom przysługuje dodatek w wysokości: 100 procent wynagrodzenia - za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w nocy, w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy , zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy , w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy i 50 procent
Źródło: pracownicywojska.pl/viewtopic.php?t=130


Temat: HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROTESTACYJNYCH
Do zaproponowanych wczesniej przeze mnie form protestu składam następną: proszę zarząd Iustitii o wystąpienie z apelem do srodowiska sędziowskiego o prowadzenie ewidencji czasu pracy. Będzie to sposób na wystąpienie z masowymi pozwami na począku następnego roku o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych. Jak jesteśmy traktowani jak zwykli urzędnicy, to domagajmy się tego, co im sie należy!!!
Źródło: sedziowie.kei.pl/phpBB2/viewtopic.php?t=453


Temat: Prawnicy - pomocy
...pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki, zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika. Czyli jeśli okres szkoły nie pokrywa się z okresem pracy to oba okresy się sumuje. Pozostaje więc Tobie 11 miesięcy do 26 dni urlopu. SmoQ Art. 151-1. § 1. Za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości: 1) 100 % wynagrodzenia - za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających: a) w nocy, b) w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, c) w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, 2) 50 %
Źródło: forum.wiaralecha.pl/index.php?showtopic=3311


Temat: Czas pracy kierowcy samochodu osobowego w firmach nie transp
...(11.00-13.00) + 4 godz. (13.00-17.00) + 2 godz. (20.00-22.00) = 11 godzin. Dobowy czas pracy pracownika wynosi 8 godzin. 11 godz. przepracowanych – 8 godz. dobowego wymiaru czasu pracy = 3 godz. W przedstawionej sytuacji mamy zatem do czynienia z 3 godzinami nadliczbowymi. Okres wypoczynku dobowego Istotne w zakresie wyliczeń czasu pracy jest postanowienie, zgodnie z którym dla celów rozliczania czasu pracy i ustalania uprawnienia do wynagradzania za pracę w godzinach nadliczbowych, przez dobę należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której kierowca rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Jak widać doba pracownicza nie musi pokrywać się z dobą kalendarzową, może przypadać na różne dni kalendarzowe. W przedstawionej sytuacji doba pracownicza zaczyna się o godz. 8.00 pierwszego dnia i kończy o godz. 8.00 dnia...
Źródło: guardia.pl/forum/viewtopic.php?t=3892


Temat: Likwidacja zakladu
Jeżeli pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników, a rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z przyczyn niedotyczących pracownika, pracownik ma prawo do odprawy. Oprócz odprawy pracownik powinien otrzymać również ekwiwalent za niewykorzystany urlop, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, za pracę w porze nocnej. Prawo do odprawy przysługuje wszystkim zwalnianym w ramach zwolnień grupowych. Wysokość świadczenia zależy od twojego stażu pracy w tym zakładzie, który dokonuje zwolnień. Odprawa przysługuje w wysokości: - jednomiesięcznego wynagrodzenia, gdy pracowałaś tam krócej niż 2 lata, - dwumiesięcznej pensji, jeśli byłaś zatrudniona co najmniej 2 lata, ale nie...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=3123


Temat: II rok-Prawo Pracy-Treść stosunku pracy
...do lat 4 mogą pracować w godzinach nadliczbowych tylko za ich zgodą. Przyczyny uzasadniające pracę w godzinach nadliczbowych: 1. Konieczność prowadzenia akcji ratowniczej dla ochrony życia lub zdrowia, albo mienia lub usunięcia awarii. 2. Szczególne potrzeby pracodawcy. 3. Limit godzin nadliczbowych. Pracownik w ciągu doby może maksymalnie pracować 4 godziny nadliczbowe, a wciągu roku maksymalnie 150 godzin. 4. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych. Pracownikowi przysługuje dodatek w następujących wysokościach: a. 50% wynagrodzenia za pracę w 2 pierwszych godzinach nadliczbowych na dobę. b. 100% wynagrodzenia za pracę w dalszych godzinach nadliczbowych oraz w godzinach nadliczbowych przypadających w nocy, w niedziele i święta. Za pracę w godzinach nadliczbowych może być udzielony ekwiwalent czasu wolnego....
Źródło: silesius.fora.pl/a/a,783.html


Temat: Zakaz handlu- w polskim wydaniu;)
...Markety mają problem bo pracowników jest za mało i klienci się burzą w kolejkach albo gorzej wybierają inny market. Rachunek kosztów i korzyści powoduje, że markety już muszą albo niedługo będą musiały podnieść płace pracownikom i przychylić się do ich warunków dot. np. godzin pracy. A i jeszcze kawałek z kodeksu pracy:  Za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości: 1)100 % wynagrodzenia - za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających: a)w nocy, b)w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, c)w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, 2)50 %
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=49757


Temat: finanse ogólnie
...już, że w części firm są dokonywane, bądź planuje się zwolnienia, co na to rynek? http://biznes.interia.pl/...polakow,1227370 ................................................................................................. Rzeczpospolita 13.12.2008. Godziny nadliczbowe w systemie zadaniowym Marcin Wojewódka Pracownik zatrudniony w zadaniowym systemie został poinformowany przez pracodawcę, iż nie przysługuje mu wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych. Czy pracodawca ma rację? http://www.rp.pl/artykul/...adaniowym_.html ................................................................................................... Gazeta Prawna 18.12.2008. Największe podwyżki otrzymają oficerowie Artur Radwan Najniższe uposażenie zasadnicze dla żołnierza zawodowego w przyszłym roku wzrośnie o 300 zł i będzie...
Źródło: sedziowie.kei.pl/phpBB2/viewtopic.php?t=1722


Temat: uzasadnienie uchwały SN - wynagrodzenie za nadgodziny
...w godzinach nadliczbowych i wynagrodzenia za tę pracę. Z dyrektywy 2003/88 nie można więc zasadnie wysnuć wniosku, że ustawa - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawa o prokuraturze nie regulują w sposób pełny wynagrodzeń sędziów i prokuratorów, gdyż nie regulują prawa sędziów i prokuratorów do dodatkowego wynagrodzenia za pracę poza normalnym czasem pracy, a w związku z tym należy stosować odpowiednio przepisy Kodeksu pracy o wynagrodzeniu za pracę w godzinach nadliczbowych. Z dyrektywy 2003/88 wynika jedynie, że te ustawy są niezupełne, gdy chodzi o zapewnienie sędziom i prokuratorom gwarantowanych przez tę dyrektywę minimalnych okresów odpoczynku dobowego i tygodniowego oraz czasu pracy w wymiarze nieprzekraczającym przeciętnie 48 godzin tygodniowo w czteromiesięcznym okresie rozliczeniowym. Naruszenie tych standardów międzynarodowych może...
Źródło: sedziowie.kei.pl/phpBB2/viewtopic.php?t=2407


Temat: SN o naszej pracy w godz. nadliczbowych
...mowa w cytowanej niżej uchwale. Uchwała z dnia 18 marca 2008 r. Sąd Najwyższy II PZP 3/08 Do funkcjonariusza Państwowej Straży Pożarnej, który pełnił służbę w przedłużonym czasie służby, o którym mowa w art. 35 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej jednolity tekst: Dz.U. z 2006 r. Nr 96 poz. 667 ze zm.) nie mają zastosowania, w oparciu o art. 5 Kodeksu pracy, przepisy tego Kodeksu o wynagrodzeniu za pracę w godzinach nadliczbowych. OSNP 2008/17-18/249, Biul.SN 2008/3/20 361383 Dz.U.2009.12.68: art. 35 Dz.U.1998.21.94: art. 5 Skład orzekający Przewodniczący SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec, Sędziowie: SN Roman Kuczyński (sprawozdawca), SA Jolanta Pietrzak. Sentencja Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 marca 2008 r. sprawy z powództwa Macieja Z. przeciwko Komendzie...
Źródło: sedziowie.kei.pl/phpBB2/viewtopic.php?t=2254


Temat: Dyżury w systemie alarmowania i powiadamiania
...Jeśli mamy np. dyżur tego typu w czasie weekendu i w sobotę rano zadzwoni do nas SUFO, że do budynku naszej jednostki ktoś się włamał i musimy pojechać tam w celu uczestniczenia w wejściu do budynku, sporządzenia protokołu i zabezpieczenia budynku po zakończeniu niezbędnych czynności, to czas od przyjadu do wyjścia z budynku jednostki będzie się wliczał do czasu pracy, za który będzie nam przysługiwać ekwiwalentny czas wolny bądź wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych. Jednakże pracownicy służby cywilnej mogą otrzymać z tego tytułu tylko czas wolny. W warunkach niskich wynagrodzeń pracowniczych w wojsku obciążanie pracowników dodatkowymi obowiązkami, nie związanymi bezpośrednio z charakterem wykonywanej pracy, jest zgodne z prawem ale nieetyczne. Tutaj powinny aktywnie zadziałać związki zawodowe i wybić z głowy dowódców takie praktyki....
Źródło: pracownicywojska.pl/viewtopic.php?t=311


Temat: Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
Źródło: eksiegarnia.fora.pl/a/a,2367.htmlpołożnictwo

Designed By Royalty-Free.Org